Bouppteckningar

En bouppteckning skall förrättas inom tre månader efter dödsdagen och därefter har man en månad på sig att färdigställa bouppteckningen innan inlämning sker till behörig skattemyndighet.

Bouppteckningen skall innehålla uppgifter om dödsbodelägare ( även make/sambo som ej är delägare i dödsboet) , tillgångar och skulder, samt handlingar av betydelse för utredningen som te.x. testamente, äktenskapsförord och gåvobrev.

Till bouppteckningsförrättningen ska kallas legala arvingar och universella testamentstagare , samt i förekommande fall s k efterarvingar.

Anstånd med förrättandet av bouppteckning kan medges av skattemyndigheten efter ansökan, vilken skall ha inkommit till skattemyndigheten inom tre månader från dödsdagen.

Bouppteckning behöver inte göras om tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnaderna och därmed sammanhängande kostnader. I stället skall det göras en dödsboanmälan, vilken upprättas av stadsdelsförvaltning eller kommun.

Om boet visar brist är det viktigt att betalning sker i rätt ordning så att inte någon fordringsägare gynnas på en annan fordringsägares bekostnad. Avvakta med betalning av räkningar om osäkerhet råder om dödsboets ekonomi.

Lösöret är en tillgång i dödsboet och måste således också värderas. En bouppteckningsförrättning hålls därför oftast i den avlidnes hem. Observera att detta även gäller om en dödsboanmälan skall göras.

Observera att ovanstående punkter endast är exempel. På skatteverkets hemsida – bouppteckningar- finns såväl informationsbroschyr som den av Skattemyndigheten föreslagna utformade blanketten.